Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021
Cùng với chặng đường 55 phát triển của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang tiền thân là Ban Kỹ thuật tỉnh Hà Giang đã trải qua 55 năm hoạt động và trưởng thành.