Thứ sáu, Ngày 28 Tháng 2 Năm 2020

Thông tin và thống kê Khoa học công nghệ

Chính phủ phê duyệt đề án Phát triển nguồn tin KH&CN

04/10/2018 10:29

Ngày 1/10 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Người đọc tại thư viện KH&CN Quốc gia, Cục thông tin KH&CN Quốc gia. Nguồn: Cục thông tin KH&CN Quốc gia.

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục phát triển nguồn tin KH&CN trên quy mô quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KH&CN trong nước và quốc tế phù hợp với chiến lược phát triển KH&CN trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
 
Định hướng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ đảm bảo bám sát chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, tập trung ưu tiên phát triển các thế hệ mới của ngành công nghiệp công nghệ thông tin và viễn thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, vật liệu mới, công nghệ sinh học...
 
Cụ thể, trong năm 2018, Đề án sẽ hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu về nhiệm vụ KH&CN.
 
Đến năm 2020, tích hợp và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu về KH&CN sau: Công bố KH&CN trong nước, công bố quốc tế của các tác giả Việt Nam; chỉ số trích dẫn khoa học; thông tin sở hữu trí tuệ...; Bổ sung tập trung một số nguồn tin KH&CN quốc tế cốt lõi cho tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN cấp quốc gia, một số tổ chức KH&CN, cơ sở giáo dục đại học và các cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; Đáp ứng cơ bản nhu cầu khai thác, sử dụng các nguồn tin KH&CN ở các cấp, các ngành và các lĩnh vực, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, gắn liền KH&CN với sản xuất, kinh doanh.
 
Đến năm 2025, hệ thống hoá, tích hợp đầy đủ và vận hành đồng bộ các nguồn tri thức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN để phục vụ công chúng; mở rộng bổ sung tập trung các nguồn tin KH&CN quốc tế cốt lõi đến các tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN của các bộ và thành phố trực thuộc trung ương, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học lớn trên cả nước; xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu và số hoá tài liệu KH&CN đặc thù tại các bộ, ngành, địa phương.
 
Đến năm 2030, Đề án tiếp tục bổ sung, phát triển các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của các tổ chức và cá nhân hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo, đào tạo và sản xuất kinh doanh.

http://khoahocphattrien.vn

Tin khác

Hoàn thiện công tác thống kê đổi mới sáng tạo ở Việt Nam (31/08/2018 09:38)

Nghiên cứu khoa học: Công và Tư (09/08/2018 10:32)

Đào tạo nhân lực cho cách mạng 4.0: Cơ hội song hành cùng thách thức (26/07/2018 07:57)

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia nhiệm vụ KH&CN (26/07/2018 07:50)

Tiền đổ vào khoa học phần lớn là chi thường xuyên (06/07/2018 10:35)

Ngành tài chính chủ động tiếp cận CMCN 4.0 (04/07/2018 14:29)

Tài chính khởi nghiệp sáng tạo: Nguồn lực và vai trò của chính phủ (27/06/2018 10:49)

Gỡ vướng để thúc đẩy đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ (07/06/2018 15:26)

Tài chính cho khoa học: Nan giải chuyện định mức chất xám (15/05/2018 09:21)

Phê duyệt 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn (04/05/2018 15:02)

xem tiếp