Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
Số 1405/BKHCN-VP ngày 17/5/2019 V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ

30/05/2019 08:12

Người cập nhật: Duy Hùng

Tin khác

Số 89/QĐ-HĐX,CNSK ngày 18/4/2019 quyết định v.v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (22/04/2019 09:36)

Số: 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ KHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (21/03/2019 14:03)

Số: 239/SKHCN-QLCNg ngày 18/3/2019 của Sở KH&CN Hà Giang V/v thông báo kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (19/03/2019 16:00)

Số: 185/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 28/2/2019 V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (28/02/2019 14:49)

Số: 162/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 22/2/2019 V/v thông báo đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (22/02/2019 14:43)

Số: 74/SKHCN-QLKH của sở khoa học và công nghệ ngày 17/1/2019 V/v đăng thông báo tuyển chọn (21/01/2019 16:34)

Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ năm 2018 (11/12/2018 09:47)

Số 294/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 quyết định ban hành Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 - 2020 (05/11/2018 14:36)

Công văn Số 198/SKHCN-QLKH ngày 7/3/2018 V/v thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 (04/11/2018 09:48)

Số: 1044/SKHCN-QLCNg ngày 31/10/2018 của sở khoa học và công nghệ Hà Giang V/v hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận Sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (01/11/2018 10:24)

xem tiếp