Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
Số: 53/KH-SKHCN ngày 14/6/2019 kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoa học và ông nghệ năm 2019

14/06/2019 08:18

Tin khác

Số 38 - KH/ĐUK ngày 03 tháng 6 năm 2019về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1960-02/9/2019) (12/06/2019 08:10)

Số 147 - CV/ĐUK ngày 31 tháng 5 năm 2019 về Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (05/06/2019 08:13)

Số 1405/BKHCN-VP ngày 17/5/2019 V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ (30/05/2019 08:12)

Số 89/QĐ-HĐX,CNSK ngày 18/4/2019 quyết định v.v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (22/04/2019 09:36)

Số: 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ KHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (21/03/2019 14:03)

Số: 239/SKHCN-QLCNg ngày 18/3/2019 của Sở KH&CN Hà Giang V/v thông báo kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (19/03/2019 16:00)

Số: 185/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 28/2/2019 V/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2020 (28/02/2019 14:49)

Số: 162/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 22/2/2019 V/v thông báo đặt hàng nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2020 (22/02/2019 14:43)

Số: 74/SKHCN-QLKH của sở khoa học và công nghệ ngày 17/1/2019 V/v đăng thông báo tuyển chọn (21/01/2019 16:34)

Báo cáo thực trạng công tác đảm bảo an toàn bức xạ năm 2018 (11/12/2018 09:47)

xem tiếp