Thứ năm, Ngày 27 Tháng 1 Năm 2022

Bản tin Khoa học và Công nghệ

Gửi Email In trang Lưu
Kết quả công tác cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

01/01/2022 15:37

Trong những năm gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) luôn xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện đồng bộ trên tất cả các nội dung về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức (CCVC), cải cách hành chính công, hiện đại hóa hành chính. Công tác kiểm tra CCHC và tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm, chú trọng, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN.

Giải quyết TTHC mức độ 4 trên trang Dịch vụ công tỉnh Hà Giang.

Về công tác chỉ đạo điều hành, tCCHC rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; chỉ đạo nâng cao trách nhiệm từng cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, được thực hiện định kỳ hàng tháng, quý kết hợp với Hội nghị giao ban công tác chuyên môn của Sở. Tham mưu Kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng và duy trì áp dụng Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 tại một số cơ quan Hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Sở đã triển khai thực hiện 34/34 nhiệm vụ (đạt 100% kế hoạch). Đồng thời, Sở đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHCđã triển khai thực hiện tuyên truyền thông qua các hội nghị đến 100% CCVC toàn Sở trên Báo Hà Giang, Trang Thông tin điện tử của Sở, Bản tin KH&CN,... giúp cho CCVC nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đẩy mạnh CCHC, nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực cải cách thể chế, TTHC, tổ chức bộ máy,…

Về cải cách thể chế, thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của ngành, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, cụ thể và khả thi theo đúng quy trình của văn bản. Đồng thời, trong năm đã rà soát 06 văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước như: Tham mưu xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2025 và  tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL tại đơn vị.

Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả việc rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC; thực hiện tốt việc công khai các TTHC nhằm đơn giản hóa TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong việc kiểm soát các TTHC, thực hiện rà soát 100% TTHC. Hiện tại, có 53 TTHC đang còn hiệu lực (có 16 TTHC liên thông). 100% TTHC được tin học hóa đáp ứng mức độ 3, 4. 100% TTHC sau khi công bố đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, thuận lợi. 100% TTHC đã được thiết lập quy trình; thiết lập quy trình liên thông cho 16 TTHC liên thông. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về báo cáo cơ quan hành chính nhà nước. Việc công khai, minh bạch các TTHC: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được niêm yết công khai đầy đủ, rõ ràng tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của Sở để phục vụ tổ chức, cá nhân nhanh chóng và thuận lợi.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 100% TTHC được thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của TTg Chính phủ. Trong năm đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả sớm và đúng hạn 35 hồ sơ TTHC.

Thực hiện rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Năm 2021, Sở được UBND tỉnh giao 60 biên chế hành chính/người làm việc (hiện tại là 58) hưởng lương từ ngân sách nhà nước; tiến hành rà soát, sửa đổi và ban hành mới Quy chế làm việc đối với 100% CCVC, đã  kiểm tra công vụ 02 đơn vị trực thuộc (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới), về cơ bản các đơn vị thực hiện tốt các quy định của Nhà nước và quy chế hoạt động của đơn vị; về thực hiện phân cấp quản lý: Năm 2021, đã tham mưu UBND tỉnh nhiều văn bản QLNN, trong đó có nhiều nội dung mang tính đột phá cho phát triển KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN vào sản xuất đời sống. Đã tham mưu ban hành 05 Kế hoạch và Đề án khung nhiệm vụ. Các Chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa và tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Các nhiệm vụ phân cấp trong hoạt động QLNN về KH&CN được triển khai nghiêm túc, về công tác quản lý khoa học đã quản lý 44 đề tài, dự án. Trong đó, 42 ĐTDA cấp tỉnh, 02 ĐTDA cấp bộ được ủy quyền quản lý. Phối hợp quản lý 13 nhiệm vụ cấp bộ khác (gồm 11 nhiệm vụ thuộc chương trình Nông thôn miền núi và 02 nhiệm vụ cấp nhà nước). Tổ chức thẩm định cấp tỉnh 10/10 ĐTDA năm 2021, tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh 14/14 ĐTDA (đạt 100% kế hoạch năm; 100% so với cùng kỳ),...

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện Đề án số 29/ĐA-UBND ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh, Sở đã xây dựng Đề án số 798/ĐA-SKHCN ngày 17/8/2021 về tổ chức lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở. Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC luôn được quan tâm, chú trọng, đã bố trí 09/09 công chức lãnh đạo tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm, đạt 100% kế hoạch.

Về cải cách tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của  đơn vị, đã ban hành Kế hoạch và nghiêm túc triển khai, 100% CCVC được trang bị máy tính cá nhân, hệ thống mạng nội bộ (mạng LAN), mạng Internet và máy vi tính cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 100% CCVC trao đổi, xử lý thông tin phục vụ công việc qua hòm thư điện tử; hệ thống quản lý văn phòng điện tử VNPT.Ioffice để tác nghiệp trên môi trường mạng Internet, hệ thống hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của đơn vị, đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cải cách nền hành chính công. Duy trì tốt việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử; 100% TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4. Trang Thông tin Điện tử của Sở http://www.skhcn.hagiang.gov.vn được duy trì và hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, việc đăng tải các Quyết định công bố TTHC của Bộ chủ quản chậm, dẫn đến việc rà soát, xây dựng và trình công bố TTHC còn chậm, chưa đảm bảo thời gian theo quy định. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã đáp ứng dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 và 4 (12/12 nhiệm vụ KHCN được giải quyết TTHC, trong đó 9 TTHC đạt mức độ 3 đạt 75% và 3 TTHC mức độ 4 đạt 25%), nhưng do tâm lý của các các cá nhân, tổ chức không an tâm khi sử dụng DVC trực tuyến, ngoài ra, việc chưa có chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện tử cũng là một trở ngại cho việc sử dụng DVC trực tuyến.

Để những kết quả trên được triển khai tốt hơn, trong thời gian tới Sở luôn tăng cường nâng cao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, đổi mới, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt nhiệm vụ CCHC. Bên cạnh đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục kiểm tra, rà soát VBQPPL, phát hiện kịp thời, sửa đổi bổ sung các văn bản cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Sở. Công bố TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu, áp dụng các quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành để kịp thời sửa đổi, bổ sung và niêm yết công khai tại đơn vị và trên Trang thông tin điện tử. Đồng thời, xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC; tổ chức kiểm tra việc duy trì, áp dụng, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị áp dụng trên địa bàn tỉnh./.

Bản tin KH&CN Hà Giang (số 3/2021)

Tin khác

Chuyển đổi số tạo nền tảng xây dựng kinh tế số nông nghiệp (01/01/2022 15:35)

Cây vú sữa Hoàng Kim - Đặc điểm sinh trưởng và cách trồng (01/01/2022 15:28)

Xu hướng ứng dụng công nghệ Drone trong sản xuất nông nghiệp (01/12/2021 22:33)

Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể "Cam vàng Hà Giang" cho sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang (01/12/2021 22:29)

Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng thâm canh Keo lai cung cấp nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Hà Giang (Tiếp kỳ trước) (01/12/2021 22:12)

Phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (08/11/2021 18:47)

Những điểm mới trong Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (08/11/2021 18:44)

Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình trồng, thu hoạch cây Xuyên khung theo hướng GACP (08/11/2021 18:35)

Một số phương pháp ủ rơm làm thức ăn cho trâu, bò (06/10/2021 18:46)

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bơ đạt năng suất cao (06/10/2021 18:43)

xem tiếp