Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Chức năng nhiệm vụ của SKH&CN

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 03 tháng 08 năm 2015 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang

01/11/2016 10:02

Tệp đính kèm