Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

Chức năng nhiệm vụ của SKH&CN

Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 12 tháng 08 năm 2021 về việc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang

16/08/2021 10:02

Quyết định số 17/QĐ-UBND