Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

Ban Giám Đốc Sở

Ban Giám Đốc Sở

16/08/2021 10:00

 

4. Giám đốc: Đ/c Phan Đăng Đông
Di động: 0915.273.567
Email: pddong.skhcn@hagiang.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

- Phụ trách chung: Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ công tác của Sở. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh. 

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các mặt công tác sau:

+ Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; quản trị hành chính; công tác quy hoạch, kế hoạch - tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản; công tác thanh tra, pháp chế; công tác cải cách hành chính, ISO của sở; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác an ninh – tự vệ sở; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh xã được tỉnh phân công;

+ Chủ tài khoản thứ nhất của Sở;

+ Phụ trách các phòng: Văn phòng; Thanh tra Sở; tham gia sinh hoạt tại Văn phòng;

+ Người phát ngôn chính thức của Sở và cung cấp thông tin cho báo chí;

+ Phụ trách các đề tài/dự án thuộc lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Công nghệ thông tin;

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Vị Xuyên; Bắc Mê, thành phố Hà Giang;

+ Trực tiếp chỉ đạo và triển khai Kế hoạch đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ và sản xuất tỉnh Hà Giang giai đoạn 2016-2020; chương trình hợp tác khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.

+ Tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý, hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến, ban điều hành theo quyết định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

 


2. Phó Giám đốc: Phạm Minh Giang
Điện thoại CQ: 02193.862898. Di động: 0913588456
Email: pmgiang.skhcn@hagiang.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách
Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác quản lý khoa học; sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, phát triển thương hiệu sản phẩm; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước; chương trình nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm;

+ Phụ trách các đề tài, dự án khoa học lĩnh vực: Giao thông - Công thương -  Xây dựng; Y – Dược. 

+ Phụ trách các Phòng, đơn vị: Quản lý khoa học; Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tham gia sinh hoạt tại Phòng quản lý khoa học.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

+ Được uỷ quyền chủ tài khoản thứ hai của sở.

+ Tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý, ban điều hành theo quyết định của Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia các ban chỉ đạo, ban điều hành, ban quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công hoặc uỷ quyền.
3. Phó Giám đốc: Đ/c Vũ Văn Vương
Di động: 0913.271.451
Email: vvvuong.skhcn@hagiang.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách
Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Công tác quản lý công nghệ; thị trường khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hoạt động đổi mới sáng tạo; thông tin, thống kê tuyên truyền khoa học công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; Ứng dụng và phát triển công nghệ cao; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ;

+ Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ của các ngành, huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở;

+ Được uỷ quyền về chủ tài khoản thứ ba của sở;

+ Phụ trách các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực: Nông lâm nghiệp – Thủy sản; Tài nguyên - Môi trường;

+ Trực tiếp phụ trách các Phòng, Đơn vị: Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành; Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới; tham gia sinh hoạt tại Phòng quản lý Công nghệ;

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Bắc Quang;

+ Tham gia các ban chỉ đạo, ban quản lý, ban điều hành theo quyết định của Tỉnh ủy, Hội đông nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và tham gia các ban chỉ đạo, ban điều hành, ban quản lý liên quan đến lĩnh vực công tác;

+ Phụ trách hoạt động công đoàn Sở;

+ Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ;

+ Trưởng Ban biên tập Bản tin Khoa học và Công nghệ

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công hoặc uỷ quyền. 

Người cập nhật: Bùi Duy Hùng