Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

Các phòng chức năng

Các phòng ban chuyên môn của Sở

08/10/2021 14:23

1. Văn phòng Sở

Lĩnh vực phụ trách:

Chức năng: Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với các hoạt động của Sở; công tác cải cách hành chính; thực hiện công tác kế hoạch, tổng hợp, tài chính – kế toán, đầu tư phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

Chánh Văn phòng: Trần Thu Hà
Di động: 0913.094.021
Email: ttha.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó chánh Văn phòng: Dương Minh Lương
Điện thoại cố định: 02193.868572; Di động: 0943 123 046
Email: dmluong.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Mỹ,

Di động: 0986908669

Email: nttmy.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Kế Toán: Nông Quỳnh Trang

Di động: 0946044119

Email: nqtrang.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Đàm Xuân Giao

Di động: 0982289199

Email: dxgiao.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Thảo Hiền
Di động: 0394035086
Email: tthien.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Văn thư: Phạm Thị Lý

Di động: 

Email: ptly.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Lái xe: Kim Văn Tình

Di động: 0913070404

 

Lái xe: Phạm Tuấn Cường

Di động: 0985666828

 

2. Thanh tra Sở

Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 

Chánh Thanh tra: Mai Hoàng Hiệp
Điện thoại cố định: 02193875362;  Di động: 0982029535
Email: mhhiep.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Thanh tra viên: Phạm Công Ngân
Di động:
Email: pcngan.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Thanh tra viên: Hoàng Quốc Tuyên
Di động: 0915273973
Email: hqtuyen.skhcn@hagiang.gov.vn


3. Phòng quản lý khoa học

Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác quản lý về khoa học ở các sở, ngành, cấp huyện, thành phố theo quy định của pháp luật.

 

Trưởng phòng: Bùi Đức Hoàng
Điện thoại cố định: Di động: 0916.160.089
Email: bdhoang.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Quyên
Di động: 0384537686
Email: ntquyen.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Trần Hải Vân
Di động: 0915011142
Email: thvan.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Quang
Di động: 0976125135

Email: ndquang.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương
Di động: 0979062043
Email: ntphuong.skhcn@hagiang.gov.vn

4. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật.

 

Trưởng phòng: Đỗ Kỳ Phong
Điện thoại cố định: 02193.868632;    Di động: 0912.135.119
Email: dkphong.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Phạm Xuân Lân
Di động: 0982201468
Email: pxlan.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Hà Thị Hằng Nga
Điện thoại cố định: 02193875362;  Di động: 0912430864.
Email: hhnga.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Hà Đình Uy
Di động: 0912893358
Email: hduy.skhcn@hagiang.gov.vn

 

 
Chuyên viên: Nguyễn Duy Hưng
Di động: 0904174111
Email: ndhung.skhcn@hagiang.gov.vn

Người cập nhật: Bùi Duy Hùng