Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Các phòng chức năng

Các phòng ban chuyên môn của Sở

24/11/2016 14:23

1. Văn phòng Sở
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức, cán bộ, hành chính quản trị.
 
Chánh Văn phòng: Dương Minh Lương
Điện thoại cố định: 02193.868572; Di động: 0943 123 046
Email: dmluong.skhcn@hagiang.gov.vn
 
Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Mỹ,
Di động: 0986908669
Email: nttmy.skhcn@hagiang.gov.vn
 
Chuyên viên: Đàm Xuân Giao
Di động: 0982289199
Email: dxgiao.skhcn@hagiang.gov.vn
 
Văn thư: Phạm Thị Lý
Di động: 
Email: ptly.skhcn@hagiang.gov.vn
 
Lái xe: Kim Văn Tình
Di động: 0913070404
 
Lái xe: Phạm Tuấn Cường
Di động: 0985666828
 

2. Thanh tra Sở
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Chánh Thanh tra: Mai Hoàng Hiệp
Điện thoại cố định: 02193875362;  Di động: 0982029535
Email: mhhiep.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Thanh tra viên: Phạm Công Ngân
Di động:
Email: pcngan.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Thanh tra viên: Hoàng Quốc Tuyên
Di động: 0915273973
Email: hqtuyen.skhcn@hagiang.gov.vn


3. Phòng kế hoạch tài chính
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch và tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, quản lý công tác tài chính - kế toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ,

 

Trưởng phòng: Trần Thu Hà
Di động: 0913.094.021
Email: ttha.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Kế Toán: Mai Thị Nự
Di động: 0389109017
Email: mtnu.skhcn@hagiang.gov.vn


Chuyên viên: Trần Thảo Hiền
Di động: 0394035086
Email: tthien.skhcn@hagiang.gov.vn


4. Phòng quản lý khoa học
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

 

Trưởng phòng: Bùi Đức Hoàng
Điện thoại cố định: Di động: 0916.160.089
Email: bdhoang.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Quyên
Di động: 0384537686
Email: ntquyen.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Đức Quang
Di động: 0976125135

Email: ndquang.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Phương
Di động: 0979062043
Email: ntphuong.skhcn@hagiang.gov.vn
 
5. Phòng quản lý công nghệ
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

 

Trưởng phòng: Đỗ Kỳ Phong
Điện thoại cố định: 02193.868632;    Di động: 0912.135.119
Email: dkphong.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Phó phòng: Phạm Xuân Lân
Di động: 0982201468
Email: pxlan.skhcn@hagiang.gov.vn
 
6. Phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ của UBND cấp huyện, thị và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.

 

Phó phòng: Trần Hải Vân
Di động: 0915011142
Email: thvan.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Duy Hưng
Di động: 0904174111
Email: ndhung.skhcn@hagiang.gov.vn
 
7. Phòng Quản lý chuyên ngành  
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ

 

Trưởng phòng: Hà Thị Hằng Nga
Điện thoại cố định: 02193875362;  Di động: 0912430864.
Email: hhnga.skhcn@hagiang.gov.vn

 

Chuyên viên: Hà Đình Uy
Di động: 0912893358
Email: hduy.skhcn@hagiang.gov.vn

Người cập nhật: Bùi Duy Hùng