Thứ sáu, Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020

THÔNG BÁO

Gửi Email In trang Lưu
QĐ Số 2050/QĐ-UBND ngày 3/10/25018 của UBND tỉnh quyết định v/v phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019

03/08/2019 08:18

Tin khác

Thông báo Số: 700/SKHCN-QLKH ngày 31/7/2019 của Sở KH&CN tỉnh Hà Giang V/v đăng thông báo tuyển chọn lần 2 đối với nhiệm vụ “Trồng khảo nghiệm cây PAULOWNIA. VN trên địa bàn tỉnh Hà Giang” (31/07/2019 08:27)

Thống báo số: 148/VSHTT-ĐTTT ngày 30/7/2019 V/v đăng thông báo tiếp nhận và thực hiện cầu tư vấn, hỗ trợ DN về SHTT trên cổng thông tin điện tử (30/07/2019 15:05)

QĐ Số 139/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến tỉnh Hà Giang (17/07/2019 16:35)

Số: 53/KH-SKHCN ngày 14/6/2019 kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoa học và ông nghệ năm 2019 (14/06/2019 08:18)

Số 38 - KH/ĐUK ngày 03 tháng 6 năm 2019về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1960-02/9/2019) (12/06/2019 08:10)

Số 147 - CV/ĐUK ngày 31 tháng 5 năm 2019 về Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. (05/06/2019 08:13)

Số 1405/BKHCN-VP ngày 17/5/2019 V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ (30/05/2019 08:12)

Số 89/QĐ-HĐX,CNSK ngày 18/4/2019 quyết định v.v công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (22/04/2019 09:36)

Số: 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ KHCN Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ (21/03/2019 14:03)

Số: 239/SKHCN-QLCNg ngày 18/3/2019 của Sở KH&CN Hà Giang V/v thông báo kết quả chấm sáng kiến cấp tỉnh năm 2018 (19/03/2019 16:00)

xem tiếp