Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 26/06/2023 23/08/2023
2 126/2021/NĐ-CP nghị định sử đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hanh chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử 30/12/2021 19/12/2022
3 01/2022/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 6/6/2018 và thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngỳ 25/9/2019 của Bộ trưởng BKHCN 16/02/2022 19/12/2022
4 7/2022/QH15 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 19/12/2022 19/12/2022
5 17/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SKHCN tỉnh Hà Giang 12/08/2021 19/12/2022
6 07/2022/NQ-HĐND Quy dnh mfrc h trçr dáng k bão h tài san tn tu & trong và ngoài niroc dn nám 2030 trên dia bàn finh Ha Giang 15/07/2022 19/12/2022
7 2509/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Ký thuật Đo lường Việt Nam 29/12/2020 29/01/2021
8 2284/QĐ-BKHCN Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 15/08/2018 15/08/2018
9 2177/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 16/12/2013 16/12/2013
10 1968/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 21/11/2013 21/11/2013
11 1694/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 09/09/2014 09/09/2014
12 1402/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 31/07/2014 31/07/2014
13 1361/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 08/08/2013 08/08/2013
14 1216/TĐC-ĐL Thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN 07/05/2019 07/05/2019
15 1011/TĐC-ĐL Thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN 09/05/2017 09/05/2017
16 816/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 29/04/2021 29/04/2021
17 701/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản ký thuật Đo lường Việt Nam 12/05/2017 12/05/2017
18 685/TĐC-ĐL Tăng cường quản lý đo lường đối với taximet 20/06/2007 20/06/2007
19 562/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 06/04/2014 06/04/2014
20 312/TĐC-ĐL Hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP 20/02/2016 20/02/2016
21 156/TĐC-ĐL Bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL 30/01/2015 30/01/2015
22 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành 09/11/2018 09/11/2018
23 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 01/07/2016 01/07/2016
24 86/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường 19/10/2012 19/10/2012
25 28/2013/TT-BKHCN Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 17/12/2013 17/12/2013
26 24/2013/TT-BKHCN Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường 30/09/2013 30/09/2013
27 23/2013/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 26/09/2013 15/11/2013
28 22/2013/TT-BKHCN Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường 26/09/2013 26/09/2013
29 21/2014/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn 15/07/2014 30/08/2014
30 15/2015/TT-BKHCN Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 25/08/2015 25/08/2015
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 6

Hôm nay: 79

Tháng này: 8710

Tổng lượt truy cập: 85887