Danh sách Thông báo

STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1 Kế hoạch số 609-KH/TU ngày 05 tháng 10 năm 2020 của Tỉnh Ủy Hà Giang về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 14/07/2022
2 Số: 320/STTTT-TTBCXB ngày 06 tháng 05 năm 2020 V/v tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CQ ngày 09/4/2020 của Chính phủ 14/07/2022
3 Thông báo quyết định số 1121/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang ngày 14/7/2022 quyết định về việc Công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Ngành KHoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 27/10/2022
4 Công văn Số: 2321/STC-GCS của Sở Tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2022 V/v triển khai đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công 08/12/2022
5 QĐ Số: 44/QĐ-BTCHT ngày 1/12/2021 của BTC hội thi sáng tạo kỹ thuật V/v ban hành thể lệ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023) 24/02/2023
6 KH Số: 31/KH-LHH ngày 28/6/2022 của BTC hội thi sáng tạo kỹ thuật V/v hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023) 24/02/2023
7 CV Số: 14/LHH-VP ngày 16/2/2023 của BTC hội thi sáng tạo kỹ thuật V/v đề nghị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền triển khai hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hà Giang lần thứ 6 (2022-2023) 24/02/2023
8 Công văn số: 76/2023/CV-QCC ngày 9/2/2023 của Trung tâm chứng nhận chất lượng và phát triển doanh nghiệp v/v tổ chức "Diễn đàn phát triển kinh tế Đổi mới công nghệ - Bảo vệ tài nguyên và moi trường năm 2023 27/02/2023
9 Thông báo Số: 292/TB - SKHCN ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Sở KH&CN Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hà Giang 29/03/2023
10 Thông báo Số: 304/TB-SKHCN ngày 30/03/2023 của Sở KH&CN đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 05/04/2023
11 Quyết định Số: 52/QĐ-SKHCN ngày tháng 5 năm 2023 của Sở KH&CN V/v phê duyệt giá khởi điểm của xe ô tô thanh lý BKS 23C-0435 theo Quyết định của UBND tỉnh 16/05/2023
12 Số: 58/QĐ-SKHCN ngày 19/5/2023 của Sở KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Công tác Văn phòng của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang 29/05/2023
13 QĐ số: 777/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Hà Giang V/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hà Giang 01/06/2023
14 Chương trình số: 40/CTr-TU ngày 16/5/2023 Chương trình của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 05/06/2023
15 Công văn Số: 1930/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt nội dung tái cấu trúc chuẩn hoá quy trình, biểu mẫu điện tử thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ của ngành Khoa học và Công Nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang 09/08/2023
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 1

Hôm nay: 42

Tháng này: 23506

Tổng lượt truy cập: 182457