Tìm kiếm

Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý

STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải về
1 Số: 01/KL-TTra Kết luận thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ 03/05/2024 03/05/2024
2 Số: 42/QĐ-SKHCN Quyết định Về việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang 25/04/2024 25/04/2024
3 Số: 43/QĐ-SKHCN Quyết định về việc ban hành phương án ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang 25/04/2024 25/04/2024
4 Số: 115/KH-UBND Triển khai thực hiện một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu và chất lượng sản phẩm Mật ong bạc hà trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2024-2025 08/04/2024 10/04/2024
5 Số 29/2023/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Hà Giang 13/12/2023 13/12/2023
6 Số 22/2023/NQ-HDND quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang 12/10/2023 14/12/2023
7 Số 2092/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 25/10/2023 28/11/2023
8 Số: 22/2023/NQ-HDND Nghị quyết quy định một số nội dụng, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang 12/10/2023 28/11/2023
9 Số 1390/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 28/11/2023 28/11/2023
10 Số 777/QĐ-UBND Quyết định v/v công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Hà Giang 22/05/2023 28/11/2023
11 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 26/06/2023 23/08/2023
12 126/2021/NĐ-CP nghị định sử đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hanh chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử 30/12/2021 19/12/2022
13 01/2022/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 6/6/2018 và thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngỳ 25/9/2019 của Bộ trưởng BKHCN 16/02/2022 19/12/2022
14 7/2022/QH15 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ 19/12/2022 19/12/2022
15 17/2021/QĐ-UBND Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SKHCN tỉnh Hà Giang 12/08/2021 19/12/2022
16 07/2022/NQ-HĐND Quy dnh mfrc h trçr dáng k bão h tài san tn tu & trong và ngoài niroc dn nám 2030 trên dia bàn finh Ha Giang 15/07/2022 19/12/2022
17 2509/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Ký thuật Đo lường Việt Nam 29/12/2020 29/01/2021
18 2284/QĐ-BKHCN Công bố Bảng mã HS đối với phương tiện đo nhóm 2 phải phê duyệt mẫu đối tượng kiểm tra nhà nước về đo lường khi nhập khẩu 15/08/2018 15/08/2018
19 2177/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 16/12/2013 16/12/2013
20 1968/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN 21/11/2013 21/11/2013
21 1694/TĐC-ĐL Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN 09/09/2014 09/09/2014
22 1402/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN 31/07/2014 31/07/2014
23 1361/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 08/08/2013 08/08/2013
24 1216/TĐC-ĐL Thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN 07/05/2019 07/05/2019
25 1011/TĐC-ĐL Thay thế Công văn số 1693/TĐC-ĐL ngày 08/9/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN 09/05/2017 09/05/2017
26 816/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam 29/04/2021 29/04/2021
27 701/QĐ-TĐC Ban hành Văn bản ký thuật Đo lường Việt Nam 12/05/2017 12/05/2017
28 685/TĐC-ĐL Tăng cường quản lý đo lường đối với taximet 20/06/2007 20/06/2007
29 562/TĐC-HCHQ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 06/04/2014 06/04/2014
30 312/TĐC-ĐL Hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP 20/02/2016 20/02/2016
Lịch công tác sokhcnhagiang mail dacsanhagiang sti.vista.gov thuvienkhoahochg video photo

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 5

Hôm nay: 45

Tháng này: 23509

Tổng lượt truy cập: 182460